Bơm màng inox TDS DS04-SAI-TSSS-02 (1/2″ inox-Teflon)

Mã sản phẩm:            DS04-SAI-TSSS-02

Đầu hút và đẩy:         1/2” PT(BSP)

Đường cấp khí nén:  1/2″ PT(BSP

Đường thoát khí nén:1/4″ PT(BSP