Bơm màng đài Loan TDS DS04-PAT-OPTP-02 – 1/2″ (Nhựa PP-Santo)

Bơm màng đài Loan TDS DS04-PAT-OPTP-02