Bơm màng TDS DS14-AAT-OOBO-02 (1-1/2” Aluminum – Santo) 

Mã sản phẩm:            DS14-AAT-OOBO-02

Đầu hút và đẩy:         1-1/2” PT(BSP)

Đường cấp khí nén:  1/2″ PT(BSP

Đường thoát khí nén:1″ PT(BSP