Máy bơm màng ARO 666270-144-C nhôm 2″ màng teflon

Model:                        666270-144-C

Vật liệu thân bơm:     Aluminum

Vật liệu màng bơm:   PTFE (Teflon)

Vật liệu Bi/ đế đỡ bi:  PTFE (Teflon)