Bơm màng TDS DS10-PAL-TPTP-02 thân Nhựa kích thước 1 inch