Bơm màng Wilden P025/PPPPP/WFS/TF/PWF thân Nhựa PP

Vật liệu thân bơm:   Nhựa PP

Vật liệu màng bơm:Santo

Vật liệu bi/ đế bị:     Santo

Lưu lượng tối đa:    18.1 Lpm – 1.04 m3/h